Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020
Promatic
Podatkowa Grupa Kapitałowa

Podstawa prawna i kontekst biznesowy

Niniejsza Informacja o Realizowanej Strategii Podatkowej stanowi realizację obowiązku nałożonego na określonych podatników podatku dochodowego od osób prawnych od 2021 roku, wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: ustawa CIT).
Umowa o utworzeniu Podatkowej Grupy Podatkowej z dnia 5.11.2019 r. została zarejestrowana na podstawie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowej w Jeleniej Górze z dnia 13.12.2019 r. Umowa o utworzeniu Promatic PGK wiąże podmioty:

 • Promatic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Jeleniej Górze przy ulicy Ceglanej 14, NIP 6112774017,
 • E-FUN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 94, NIP 6112727561.

Promatic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentująca Promatic PGK płaci podatek dochodowy od osób prawnych, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jest podatnikiem podatku od towarów i usług, opłaca podatki lokalne. Ma świadomość, że opłacanie podatków należy do jej obowiązków, stanowi wypełnienie roli, jaką nakłada na nią ustawodawca i przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i społecznego funkcjonowania państwa.

Zarząd oraz kierownictwo Promatic Sp. z o.o. zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności:

 • dochowuje należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki;
 • wykazuje proaktywną postawę w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury
  organizacji – w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;
 • kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych, w szczególności pod względem miejsca siedziby i prowadzonej działalności gospodarczej;
 • inwestuje w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego;
 • podejmuje decyzje w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń
  ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.

Główne założenia strategii podatkowej Promatic PGK

Promatic Sp. z o.o. jako spółka reprezentująca Promatic PGK dąży do pełnej zgodności ze wszystkimi ustawowymi zobowiązaniami, międzynarodowymi standardami oraz do pełnego ujawnienia informacji odpowiednim organom podatkowym. Sprawy podatkowe Promatic sp. z o.o. są zarządzane w sposób, który uwzględnia nie tylko wynik finansowy, ale w równym stopniu reputację Promatic sp. z o.o. zgodnie z ogólnymi wysokimi standardami zarządzania oraz wartościami etycznymi.
Punktem odniesienia dla działań podejmowanych przez grupę Promatic w sferze podatkowej jest wzorzec odpowiedzialnego podatnika, który dostrzega i akceptuje istotność podatków dla dalszego rozwoju gospodarczego i gotów jest być partnerem dla administracji podatkowej.

Rozliczenia podatkowe Promatic sp. z o.o. są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i bilansowego. Kwoty zobowiązań podatkowych są kalkulowane w oparciu o właściwe przepisy i zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych oraz uiszczane w terminach wynikających z przepisów prawa.

Promatic sp. z o.o. nie angażuje się i nie będzie się angażować w sztuczne konstrukcje lub struktury prawne tworzone w celu zmniejszenia rzeczywistych ciężarów podatkowych i nie uczestniczy oraz nie będzie uczestniczyć w sztucznych konstrukcjach podatkowych pozbawionych ekonomicznego uzasadnienia. Wszelkie decyzje podejmowane są przede wszystkim w oparciu o względy ekonomiczne i biznesowe, a nie o względy podatkowe.

Promatic sp. z o.o. nie tworzy struktur opartych o podmioty mające siedzibę lub zarząd w krajach stosujących tzw. szkodliwą konkurencję podatkową (potocznie raje podatkowe), jak również ogranicza
– w granicach działalności operacyjnej – współpracę z ww. podmiotami.
Regulowane prawem narzędzia podatkowe, takie jak interpretacje indywidualne oraz wiążące interpretacje stawkowe, wykorzystywane są przez Promatic do interpretacji prawa podatkowego, a nie do optymalizacji podatkowej.
W toku działalności Promatic stara się wykorzystywać dostępne zachęty podatkowe, ulgi i zwolnienia
zgodnie z przepisami podatkowymi i w duchu ich tworzenia.
Stwierdzone przez organy podatkowe bądź sądy administracyjne naruszenia prawa podatkowego są korygowane, a wnioski z nich są implementowane na przyszłość.
Strategia podatkowa Promatic sp. z o.o. jest spójna ze strategią podatkową grupy Promatic:

 • zapewnia, że jej działalność jest zgodna z przepisami podatkowymi (tax compliance),
 • uiszcza podatki w odpowiedniej wysokości i w wyznaczonym terminie,
 • podąża, w zakresie podatków, za rozwojem działalności biznesowej,
 • angażuje kierownictwo w istotne kwestie podatkowe, w tym w proces monitorowania ryzyka
  podatkowego.

Zgodnie z powyższymi założeniami podatki stanowią funkcję prowadzonej przez Promatic działalności gospodarczej, odzwierciedlając rzeczywiste aktywności biznesowe, procesy oraz zdarzenia gospodarcze.

Stosowane przez Promatic rozwiązania podatkowe zawsze są uzasadnione względami biznesowymi. Spółka nie angażuje się w sztuczne konstrukcje, nieposiadające substancji biznesowej.

Realizacja strategii podatkowej w 2020 r.

Wypełniając ustawowy obowiązek, Promatic PGK przedstawia następujące informacje dotyczące
realizacji strategii podatkowej:

 1. Informacja o stosowanych przez Promatic PGK procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie:

  W Spółkach wchodzących w skład Promatic PGK wdrożono procedury w zakresie zarządzania procesem kalkulacji podatków oraz składania wymaganych prawem sprawozdań, informacji i deklaracji podatkowych.

  Pracownicy działu księgowości posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności zapewniające prawidłowe realizowanie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na dynamiczny charakter przepisów prawa podatkowego, Zarząd Spółki zapewnia Głównemu Księgowemu szkolenia w celu aktualizacji i rozwoju posiadanej przez nich wiedzy podatkowej.

  Pracownicy działu księgowego monitorują zmiany w regulacjach prawa podatkowego i praktyce orzeczniczej organów podatkowych i sądów w celu zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.
  Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych, tj.:

  • płaci miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • składa w miesięcznych okresach plik JPK_VAT oraz reguluje zobowiązanie podatkowe z tego tytułu,
  • na bieżąco weryfikuje obowiązki związane z wypłatą wynagrodzeń na rzecz nierezydentów, i jeśli jest taki obowiązek, pobiera i wpłaca na konto organu podatkowego podatek u źródła,
  • w ustawowych terminach wpłaca podatki lokalne,
  • pełni funkcję płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w ustawowych terminach przesyła informacje i deklaracje do organów podatkowych,
  • monitoruje występowanie schematów podatkowych i jeśli wystąpi taki obowiązek, raportuje transakcje na odpowiednich formularzach.
 2. Informacja o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej:

  W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. spółki wchodzące w skład Promatic PGK nie stosowały żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 3. Informacja odnośnie do realizacji przez spółki wchodzące w skład Promatic PGK obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą:

  A. Realizacja obowiązków podatkowych

  Za rok podatkowy 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Promatic sp. z o.o. zapłaciła:

  • zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w wysokości: 487.745 zł,
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w wysokości: 446.959 zł,
  • podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości: 1.847.415 zł.

  Za rok podatkowy 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. E-FUN sp. z o.o. zapłaciła:

  • • podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości: 190.002 zł.

  B. Informacje o schematach podatkowych

  W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. spółki wchodzące w skład Promatic PGK nie zidentyfikowały żadnych schematów podatkowych, w związku z czym nie przekazały Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

 4. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

  W 2020 roku Spółka Promatic sp. z o.o. realizowała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów:

  • SAX Innovative Network LTD:
   – sprzedaż produktów i usług na kwotę 2.206,3 tys. zł.

  W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. E-FUN sp. z o.o. nie przeprowadziła transakcji z podmiotami powiązanymi spełniających kryterium wartości przekraczających 5% sumy bilansowej.

 5. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez spółki wchodzące w skład Promatic PGK działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT:

  W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. spółki wchodzące w skład Promatic PGK nie podejmowały ani nie planowały żadnych działań restrukturyzacyjnych.

 6. Informacja o złożonych przez spółki wchodzące w skład Promatic PGK wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej:

  W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. spółki wchodzące w skład Promatic PGK nie składały wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej.

 7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych spółek wchodzących w skład Promatic PGK na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

  W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. spółki wchodzące w skład Promatic PGK nie dokonywały rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.